Menu Zavřeno

Ke stažení

Logo firmy

Upozornění !

Vyobrazené logo je zapsáno v registru ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 373441 (spis.značka: O-549808) ze dne 12.06.2019 a to v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., O ochranných známkách.

Na základě Licenční smlouvy ze dne 01.08.2018 je vyobrazené grafické dílo firemního loga ve výlučném vlastnictví jeho majitele spolu s výhradním oprávněním k výkonu práva užít dílo.

Jakékoliv použití díla (vyobrazeného loga v jakékoliv barevné či černobílé formě) bez písemného souhlasu majitele či společnosti je porušením „autorského zákona“ č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a zákona č. 441/2003 Sb., O ochranných známkách.


Firemní maskot – „Krokouš Pepa“

Upozornění !

Na základě licenční smlouvy ze dne 01.11.2019 je vyobrazené grafické dílo firemního maskota ve výlučném vlastnictví jeho majitele spolu s výhradním oprávněním k výkonu práva užít dílo.

Jakékoliv použití díla (vyobrazeného firemního maskota v jakékoliv barevné či černobílé formě) bez písemného souhlasu majitele či společnosti je porušením „autorského zákona“ č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.


Dokumenty: