Menu Zavřeno

“Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. je připravena požadavky svých zákazníků vždy naplnit.”

“Kvalifikované pracovní týmy, perfektní organizace práce a dobré nápady jsou předpokladem pro rychlé a bezpečné splnění všech úkolů stavební zakázky.”

“ … tradice a kvalita zavazují.”

Dopravní stavby

kompletní dodávky komunikací všech tříd a zpevněných ploch. Jedná se zejména o státní silnice, místní a účelové komunikace, dopravní plochy, cyklistické stezky, chodníky, lesní a polní cesty apod.

Jeřábové práce

jeřábnické práce s mobilním jeřábem AD 28 na podvozku Tatra 815. Vykládání a nakládání břemen do maximální hmotnosti pro běžné montážní a stavební práce.

Inženýrské stavby

jedná se zejména o stavby přímo či nepřímo související se stavbami dopravními – např. stavby vodovodní řadů, kanalizačních stok, čistíren odpadních vod, stavby mostů, opěrných zdí, revitalizace parků atd.

Pozemní stavitelství

stavby pro bydlení individuální rekreaci včetně jejich rekonstrukcí, přístaveb, zateplení a  oprav, občanské a administrativní, zemědělské a průmyslové stavby.

SILNICE NEPOMUK s.r.o. je soukromá stavební společnost s ryze českým kapitálem realizující zejména dopravní, inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby, pozemní stavitelství a provozuje služby v dopravě, mechanizaci a recyklaci stavebních materiálů. Jsme rodinná firma s velkým srdcem. Strukturou kapitálu a personálním obsazením patříme mezi menší stavební společnosti. Počet našich zaměstnanců se pohybuje mezi 25 – 40 osobami s ročním objemem výroby v rozsahu 50 – 70 mil. Kč. Prioritou společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je navázat na tradice, kvalitu, podnikatelský potenciál a vynikající výsledky svých historických předchůdců. Důvodem proč existujeme, jsou naši zákazníci. Jejich uspokojení je skutečným měřítkem úspěchů firmy. Naším cílem je vždy dodat zákazníkům lepší parametry staveb než naše konkurence.