Menu Zavřeno

Inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby

Inženýrské stavby – jedná se zejména o stavby přímo či nepřímo související se stavbami dopravními – např.: výstavba a opravy mostních objektů a propustků, betonové konstrukce, demolice staveb, sanace staveb, výroba a montáže ocelových konstrukcí, opěrné zdi, stavby plynovodů, sdělovacích zařízení, elektrických rozvodů, veřejného osvětlení, dále sportoviště – sportovní areály, víceúčelové hřiště pro fotbal, nohejbal, basketbal, tenis, apod.

Vodohospodářské stavby – stavby vodovodní řadů, kanalizačních stok, čistíren odpadních vod. Dále zde můžeme uvést stavby hrází, vodních nádrží, rybníků, meliorace a stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, stavby k akumulaci dešťových či odpadních vod a vodovodní a kanalizační přípojky.

Ekologické stavby a stavby krajinného inženýrství – rekultivace skládek TKO, stavby čistíren odpadních vod, revitalizace městských parků a odpočinkových plochy, stavby pro úpravu a zpřístupnění krajiny – polní a lesní cesty, zemědělské sjezdy, úpravy a čištění toků a stavby protipovodňové.

Chocenický Újezd – most