Menu Zavřeno

Recyklace

Věnujeme se zpracování a recyklaci stavebního odpadu z našich stavebních zakázek. Tyto stavební odpady naše společnost zpracovává již pomocí vlastní recyklační linky.
Recyklace stavebního odpadu probíhá pomocí drtiče a třídiče s výstupem do několika rozměrových frakcí.

Vlastní recyklací stavebního odpadu přispíváme k životnímu prostředí. Šetříme přírodní surovinové zdroje a snižujeme ekologické zátěže ve formě skládkování stavebních odpadů.

Máme zpracován stavební projekt, připravujeme certifikaci našeho recyklačního centra akreditovanou laboratoří a v současné době řešíme přípravu technologického vybavení včetně zázemí celého provozu.

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023208: 

„Zpracování druhotných surovin ve společnosti SILNICE NEPOMUK“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO), včetně asfaltových ker a výkopových zemin. Tato kompletní linka bude složena z několika na sebe navazujících dílčích technologií, které budou řešit jednotlivé kroky procesu zpracování SDO, a to od jeho přijetí až po finální uložení recyklovaného materiálu. Projekt bude realizován na pozemku p.č. 1522/1 zapsáném na LV č. 1534 v k.ú. Nepomuk [703478] a dále na parcelách č. 432/1, 433/4, 433/5, 433/10, 433/11 a 1522/8 zapsaných na LV č. 2163 v k.ú. Nepomuk [703478].

Projekt řeší problematiku nakládání s SDO a jejich recyklaci, jako vhodný způsob nahrazující jejich prosté skládkování. Díky recyklaci bude z SDO vytvořena druhotná surovina, která bude znovu využita v rámci stavební výroby. Příčinnou problému nakládání s SDO je chybějící dostupná technologie k jejich recyklaci v rámci společnosti žadatele. Ten v současné době odpovídající technologií sám nedisponuje.

Díky realizaci projektu dojde k poklesu ukládání nerecyklovaných SDO na skládky až o 95%.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022.