Menu Zavřeno

Politika společnosti

V oborech které vykonáváme chceme být nejlepší, protože prvořadým zájmem naší společnosti je spokojenost našich zákazníků a našich zaměstnanců. Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. poskytuje služby v oblasti silničního stavitelství.

Protože prvořadným zájmem naší společnosti je spokojenost všech našich zákazníků, chceme v oborech dopravních, inženýrských a ekologických staveb, které realizujeme, být nejlepší.

Systém managementu kvality, systém environmentálního managementu tvoří integrovaný systém řízení organizace. Zavedením tohoto systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování systému řízení kvality práce, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a hygieny práce při každodenní činnosti společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanismů.

K naplnění těchto cílů vyhlašuje vedení společnosti následující integrovanou politiku:

 • Naší snahou je zajišťovat činnosti vždy v souladu s požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
 • Cílem všech našich činností je vždy plné uspokojení požadavků zákazníka.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Efektivním řízením realizačních procesů a kontrolních činností přispívat k neustálému zlepšování jakosti poskytovaných služeb.
 • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností plnit platné legislativní předpisy z hlediska kvality produktů, životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce a dodržovat veškeré další navazující požadavky.
 • Podporovat vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli s cílem zlepšování jakosti poskytovaných produktů. Komunikovat a spolupracovat s veřejnoprávními a správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovovat vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení.
 • Usilovat o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.
 • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňovat postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti.
 • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 • Provádět účinnou prevenci před úrazy a efektivním uplatňováním bezpečnostních opatření omezovat riziko úrazů, havárií a nehod.
 • V rámci přípravy všech staveb postupovat tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a realizovat taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců a životního prostředí.
 • Prosazovat povědomí BOZP a ochrany ŽP i u svých dodavatelů a subdodavatelů.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této integrované politiky.

Od všech zaměstnanců, vedení společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k plnění zásad vyhlášené integrované politiky a trvalému zlepšování zavedeného integrovaného systému.

V Nepomuku dne: 8. dubna 2021
Lukáš Skala
prokurista společnosti
manažer kvality